Memurlara yapılan ödemeler ne kadar artacak? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Memurlara yapılan ödemeler ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren memur olan ve olmayanlara yapılan ödemeler ne kadar artacak?

Bu haber 19 Eylül 2021 - 19:33 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Bu yazımızda 6. dönem toplu sözleşme sonrasında 2022 yılı Ocak ayından itibaren maaş katsayısına bağlı olarak bazı memurlar ile kamu personeli olmayanlara yapılan ödeme tutarlarındaki artışları açıklamaya çalışacağız. Hesaplamalarda kullandığımız maaş katsayısı 6. dönem toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısı olup bu rakamlar enflasyon farkı çıkması halinde artacağından ödemelerde buna bağlı olarak artacaktır.

Bazı memurlara yapılan ek özel hizmet tazminatı tutarı ne kadar artacak?

Bazı memurların yaptığı iş ve bulunduğu unvan onun emsallerinden daha fazla ücret almasına sebep olur. Bu unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.

Buna göre, bu unvandaki personelden belirli şartlara bağlı olarak % 20 ve % 30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür. Bu ödemenin tutarı Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olanlardan Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için; 9500 * 0,188787* % 30 = 538,04 TL ödenecektir.

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı için; 9500 * 0,188787* % 20 = 358,69 TLdir. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecektir.

Bazı memurlara bölgelere göre ödenen ek tazminat tutarı ne kadar artacak?

Unvanları aynı olsa da bazı personelin maaşları diğerlerinden daha fazla olabilmektedir. Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara veya çalıştıkları projelere göre maaşlarında değişiklik olabilmektedir. Özellikle Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan personeller ile Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personellerin maaşlarına Kalkınmada Öncelikli Bölgelere göre ödenen ek tazminat nedeniyle önemli tutarda maaş farkı sağlanmaktadır.

Ek tazminatların hangi unvanlı personele ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği yan ödeme kararnamesinde tespit edilmiştir. Yan ödeme kararnamesinin ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin dereceleri 7 bölgeye ayrılmış ve tazminatlarda bölgelere göre farklılık oluşturulmuştur.

Buna göre; Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan uzman tabiplere 7. Bölge için ödenen ek tazminat 9500* 0,188787 % 90 = 1.614,12 TL, pratisyen tabiplere ise 9500* 0,188787 *% 50 = 896,73 TL tutarındadır. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecektir.

Veteriner hekimlere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500* 0,188787* % 70 = 1.255,43 TL tutarındadır. Yine Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan mühendislere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500* 0,188787* % 35= 627,71 TL tutarındadır. Bu hizmet sınıfında çalışanlara ödenecek azami ek ödeme tutarı ek yüksek devlet memuru maaşının % 70i oranında olup, bu tutar 9500* 0,188787* % 70 = 1.255,43 TLdir. Ek tazminat ödemesinde en düşük tazminat 1. Bölge için en yüksek tazminat ise 7. Bölge için belirlenmiştir. Yani bölge derecesi yükseldikçe ödenen ek tazminat oranı da yükselmektedir. Benzer ödemelerin niçin başka hizmet sınıfları için belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Özellikle öğretmenler için. Ümit ederiz ki bu soruyu soranlar çıkar.

Ocaktan itibaren memura verilecek ödül tutarı ne kadar olacak?

Memura yapılacak ödülde esas alınan unsur üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200üne kadar ödül verilebilmektedir. Bu tutar ise 9500* 0,188787* % 200 = 4.842,38 TLdir. Ancak, yapılacak bu ödeme maksimum tutar olup, kurumlar bu ödemenin üstünde ödeme yapamazlarken altında ödeme yapabilirler.

Görüleceği üzere, memurlara ödül vermeye bakanlar ve valiler yetkili kılınmıştır. Maddede dikkat çeken önemli bir husus da ilişkili bakanların ödül verip veremeyeceği hususudur. Kanunda ilişkili bakanlara bu yönde bir yetki verilmemiştir. Ancak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı vereceği görüşle bu konuya açıklık getirebilir.

Güvenlik korucuları ne kadar ücret alacak?

442 sayılı Kanunun 74üncü maddesinde; güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 14.640 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödeneceği belirtilmiştir. Bu tutar ise 14.640 * 0,188787= 2.763,84 TLdir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir.
Şeref Aylığı ile Vatani hizmet tertibinden ne kadar ödeme yapılacak?

Ocak ayından itibaren, Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Koreye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Korede fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1inci ve Ağustos 2nci Barış Harekatına Kıbrısta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 6.503 * 0,188787= 1.227,68 TL aylık bağlanacaktır.

Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Bunlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75i) esas alınarak ödenir.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlara aylık ödeme dönemlerinde kendileri için 6.503* 0,188787= 1.227,68 TL, dul eşleri için 5.203* 0,188787= 982,25 TL, diğer yakınları için 3.619* 0,188787= 683,22 TL ödeme yapılacaktır.

Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren 2022 sayılı Kanun kapsamında;

1- Engel oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,188787= 991,69 TL,

2- Engel oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,188787= 661,13 TL,

3- 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,188787= 661,13TL,

4- Yaşlılık aylığı 4.387* 0,188787= 828,2 TL, tutarında ödeme yapılacaktır.

Eğer K Cetvelindeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanuna bakılırsa ödenecek tutarlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetvelindeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

Koruma kararı devam eden kızlardan evlenenlere yapılacak evlenme yardımı ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en 15.325 * 0,188787= 2.893,16 TL tutarında evlenme yardımı yapılacaktır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

İl genel meclis üyelerinin huzur hakları ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6.026* 0,188787= 1.137,63 TL, diğer meclis üyelerine 2.226* 0,188787= 420,23 TL tutarında brüt huzur hakkı ödenecektir.

Yeni Şafak