MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

BDDK personel alacak

KAMU PERSONELİ

MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi

Bu haber 27 Ocak 2020 - 16:38 'de eklendi ve kez görüntülendi.
Kızılay Web Banner 300X300

MEB tarafından her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinlik izinlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi hazırlandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL ETKİNLİK İZİNLERİ YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinlik izinlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinlik izinlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Birim: Bakanlığa bağlı genel müdürlük/başkanlıkları,

c) e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü: Bu Yönerge kapsamında öğrencilerin/kursiyerlerin katılım sağladığı etkinliklere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alındığı sistemi,

ç) Katılımcı: Öğrenci, öğretmen, veli, kursiyer ve Bakanlık personelini,

ç) Protokol/Sözleşme/Şartname: Sosyal etkinliği gerçekleştirecek olan kişi, kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve Bakanlıkça kabul edilen belgeyi,

d) Sosyal etkinlik: Öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlar, toplum hizmeti çalışmaları ile yarışma, müsabaka, gezi ve sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamdaki diğer etkinlikleri,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDİE 5 – (1) Sosyal etkinlikler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yapılır.

(2) Ticari amaç güdülmeyen ve/veya katılımcılardan ücret talep edilmeyen sosyal etkinliklere izin verilir.

(3) Sosyal etkinliklerin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan yapılır.

(4) Sosyal etkinlikler, katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.

(5) Öğrenci veya 18 yaşından küçük kursiyerlerin sosyal etkinliklere katılımlarında velisinin yazılı olarak izni alınır.

(6) Sosyal etkinlik izinleri en fazla bir eğitim ve öğretim yılını kapsat..

(7) Sosyal etkinlik izin başvuruları otuz gün içerisinde değerlendirilip sonuçlandırılır.

Resmi kurum ve kuruluşlardan görüş istenilmesi durumunda bu süre 15 gün daha uzatılabilir.

(8) Sosyal etkinlik izin başvurularında; öğrencilerin ve kursiyerlerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygunluk gözetilir.

(9) Sosyal etkinlik izin başvurularında, yabancı dilde olan dokümanlar başvuru sahibi tarafından noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte müracaat edilen il milli eğitim müdürlüğüne veya birime teslim edilir. Herhangi bir ihtilaf vukuunda tercüme metin esas alınır.

(10) Sosyal etkinliklerde; kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve öğelere yer verilmez.

Sosyal etkinlik izinlerinin başvuru işlemleri

MADDE 6 – (1) Sosyal etkinlik izin başvuruları için http://ayse.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden ön başvuru yapılır. Ön başvuruda sosyal etkinliğin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif, toplum hizmeti ve sosyal sorumluluk çalışmaları ve bu alanların alt kategorilerinden .«hangisine yönelik olduğu belirtilir. Sistem tarafından oluşturulan ön başvuru belgesinin imzalı hali ve diğer bütün dokümanlar ilgili birime elden veya posta yoluyla teslim edilir.

(2) Bir ilde yapılacak sosyal etkinlik izin başvuruları ilgili il milli eğitim müdürlüklerine, birden fazla il veya Türkiye genelini kapsayan sosyal etkinlik izin başvuruları ise Bakanlığa yapılır.

(3) Yarışma veya müsabaka içeren izin başvurusunda; yarışma takvimini, değerlendirme komisyonunu, değerlendirme kriterlerini içeren ve öğrencilere/kursiyerlere verilecek ödüller gibi diğer bilgileri açık ve anlaşılabilir şekilde ifade eden yarışma/müsabaka protokol/sözleşme/şartnamesi yer alır.

(4) Sosyal etkinlik izin başvurularında, etkinlikte görev alacak kişilerin fotoğraflı öz geçmişleri ve adli sicil belgeleri ile gerekli hallerde diploma, sertifika ve yapılacak etkinliğin gerektirdiği diğer evraklar yer alır. Bakanlıkça verilen izinlerde etkinlikte görev alacak kişilere ait yukarıda belirtilen evrakların incelenmesi il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine devredilebilir.

(5) Etkinliklerin tamamlanmasının ardından etkinliği yapan kurum ve kuruluşlar sosyal etkinliklere ilişkin ayrıntılı etkinlik raporunu otuz gün içerisinde protokol/sözleşme/şartnamede belirtilen ilgili birimin e-Posta adresine bildirir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen veya eksik gerçekleştiren kurum veya kuruluşların daha sonra yapacağı izin başvurusu kabul edilmez.

(6) Sosyal etkinlik izin başvurularında; etkinliğin bütçesi, bütçe kaynakları ile ayrıntılı faaliyet planı ve takvimi yer alır.

(7) Başvuru yapan kurum veya kuruluşun sponsoru varsa, sponsorluk anlaşmasının aslı veya noterden onaylı örneği sosyal etkinlik izin başvurusunda yer alır.

Sosyal etkinlik izin başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Sosyal etkinlik izin başvurularının değerlendirilmesi bu Yönergede belirtilen esaslara uygun olarak yapılır. Bu Yönerge hükümlerine aykırı olarak yapılan sosyal etkinlik izin başvuruları işleme alınmaz.

(2) İl milli eğitim müdürlüklerine yapılan başvurular, il milli eğitim müdürlüğünce değerlendirilir, uygun görülmesi halinde valilikçe onaylanır. Onaylanan izin başvurularının duyurusu, il milli eğitim müdürlüklerince yapılarak e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenir.

(3) Türkiye genelini kapsayan sosyal etkinlik izin başvuruları Bakanlığa yapılır. Türkiye genelini kapsayan sosyal etkinlik izin başvurularında;

a) Tek bir birimi ilgilendiren izin başvuruları ilgili birim tarafından değerlendirilir, uygun görülmesi halinde onaylanır. Onaylanan izin başvurularının duyurusu ilgili birim tarafından yapılır ve e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenir.

b) Uluslararası yarışma ve sosyal etkinlik izinleri ile birden çok birimi ilgilendiren sosyal etkinlik izinleri, Ortaöğretim Genel Müdürünün veya görevlendireceği Daire Başkanının başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir. Bu komisyon ilgili birimlerden daire başkanı seviyesindeki temsilcilerden 4 asıl ve 4 yedek üye olacak şekilde Makam Onayı ile belirlenir. Komisyon, ayda iki kez toplanır ve komisyonun sekretaryası Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Yapılan başvurulardan uygun görülenler onaylanır, duyurusu yapılır ve e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenir.

Söz konusu etkinlikler için gerekli görüldüğü hallerde ilgili birimler ile resmi kurum ve kuruluşlarının da görüşü alınabilir. Bu amaçla ortaya çıkan iş ve işlemler ile komisyon sekretaryası için Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde yeteri kadar personelden oluşan ekip oluşturulur.

(4) Sosyal etkinlik izin başvuruları amaç, hedef, dayanak, kapsam, faaliyet bütünlüğü içerisinde değerlendirilir. Amaç, hedef, dayanak, kapsam, faaliyet bütünlüğü yer almayan başvurular reddedilir.

Telif hakkı ve denetim

MADDE 8 – (1) Sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, paylaşılamaz ve sergilenemez. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür. Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren ilgili birim bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir. Bu durum hazırlanacak olan sosyal etkinlik protokol/sözleşme/şartnamelerinde belirtilir.

(2) Fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk ihlal edene ait olup Bakanlığın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

(3) İzin kapsamındaki tüm etkinliklerin denetimleri; ilgili okul/kurum, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile ilgili birim tarafından gerçekleştirilir. İzin alınmadan veya izne aykırı olarak gerçekleştirilen sosyal etkinlikler için adli ve idari yasal yollara başvurulur, ayrıca suç teşkil eden faaliyetlere yönelik ise ilgili okul/kurum, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile ilgili birim tarafından suç duyurusunda bulunulur.

(4) Sosyal etkinlik izni veren birim, gerekli gördüğü veya protokol/sözleşme/şartname hükümlerine uyulmadığı hallerde vermiş olduğu sosyal etkinlik iznini iptal edebilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Adana esmer escortÇukurova esmer escortSeyhan esmer escortAnkara esmer escortMamak esmer escortEtimesgut esmer escortPolatlı esmer escortPursaklar esmer escortHaymana esmer escortÇankaya esmer escortKeçiören esmer escortSincan esmer escortAntalya esmer escortKumluca esmer escortKonyaaltı esmer escortManavgat esmer escortMuratpaşa esmer escortKaş esmer escortAlanya esmer escortKemer esmer escortBursa esmer escortEskişehir esmer escortGaziantep esmer escortŞahinbey esmer escortNizip esmer escortŞehitkamil esmer escortİstanbul esmer escortMerter esmer escortNişantaşı esmer escortŞerifali esmer escortMaltepe esmer escortSancaktepe esmer escortEyüpsultan esmer escortŞişli esmer escortKayaşehir esmer escortBüyükçekmece esmer escortBeşiktaş esmer escortMecidiyeköy esmer escortZeytinburnu esmer escortSarıyer esmer escortBayrampaşa esmer escortFulya esmer escortBeyoğlu esmer escortBaşakşehir esmer escortTuzla esmer escortBeylikdüzü esmer escortPendik esmer escortBağcılar esmer escortÜmraniye esmer escortÜsküdar esmer escortEsenyurt esmer escortKüçükçekmece esmer escortEsenler esmer escortGüngören esmer escortKurtköy esmer escortBahçelievler esmer escortSultanbeyli esmer escortAtaşehir esmer escortKağıthane esmer escortFatih esmer escortÇekmeköy esmer escortÇatalca esmer escortBakırköy esmer escortKadıköy esmer escortAvcılar esmer escortBeykoz esmer escortKartal esmer escortİzmir esmer escortBalçova esmer escortKonak esmer escortBayraklı esmer escortBuca esmer escortÇiğli esmer escortGaziemir esmer escortBergama esmer escortKarşıyaka esmer escortUrla esmer escortBornova esmer escortÇeşme esmer escortKayseri esmer escortKocaeli esmer escortGebze esmer escortİzmit esmer escortMalatya esmer escortManisa esmer escortMersin esmer escortYenişehir esmer escortTarsus esmer escortMezitli esmer escortErdemli esmer escortSilifke esmer escortAkdeniz esmer escortAnamur esmer escortMuğla esmer escortBodrum esmer escortMilas esmer escortDalaman esmer escortMarmaris esmer escortFethiye esmer escortDatça esmer escortSamsun esmer escortAtakum esmer escortİlkadım esmer escortAdıyaman esmer escortAfyonkarahisar esmer escortAğrı esmer escortAksaray esmer escortAmasya esmer escortArdahan esmer escortArtvin esmer escortAydın esmer escortBalıkesir esmer escortBartın esmer escortBatman esmer escortBayburt esmer escortBilecik esmer escortBingöl esmer escortBitlis esmer escortBolu esmer escortBurdur esmer escortÇanakkale esmer escortÇankırı esmer escortÇorum esmer escortDenizli esmer escortDiyarbakır esmer escortDüzce esmer escortEdirne esmer escortElazığ esmer escortErzincan esmer escortErzurum esmer escortGiresun esmer escortGümüşhane esmer escortHakkari esmer escortHatay esmer escortIğdır esmer escortIsparta esmer escortKahramanmaraş esmer escortKarabük esmer escortKaraman esmer escortKars esmer escortKastamonu esmer escortKırıkkale esmer escortKırklareli esmer escortKırşehir esmer escortKilis esmer escortKonya esmer escortKütahya esmer escortMardin esmer escortMuş esmer escortNevşehir esmer escortNiğde esmer escortOrdu esmer escortOsmaniye esmer escortRize esmer escortSakarya esmer escortSiirt esmer escortSinop esmer escortSivas esmer escortŞanlıurfa esmer escortŞırnak esmer escortTekirdağ esmer escortTokat esmer escortTrabzon esmer escortTunceli esmer escortUşak esmer escortVan esmer escortYalova esmer escortYozgat esmer escortZonguldak esmer escort