Emniyet personelinin kıyafet düzenlemesinde değişiklik yapıldı « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Emniyet personelinin kıyafet düzenlemesinde değişiklik yapıldı


Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının kılık ve kıyafetinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek ve teçhizatın renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla çıkarılmış olan Yönetmeliğin bazı hükümlerinde değişiklik yapıldı.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik yapan ve bugün (1 Nisan 2020) yürürlüğe giren Yönetmelik şöyle:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kapatan” ibaresi “örten” olarak, “başlık” ibaresi “başörtüsü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özel harekat,” ibaresinden sonra gelmek üzere “takviye hazır kuvvet,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “diğer aksesuarlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Branşlı personel hariç,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kumaş başörtüsü: Başını örten bayan personel için başı örtecek ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz, polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renkte kumaştan yapılır. Özellikleri EK-1/J’de gösterilmiştir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; Özel Harekat personeli, Takviye Hazır Kuvvet personeli, Çevik Kuvvet personeli ile Çevik Kuvvet bünyesinde yer alan arama kurtarma timleri ve atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, kurbağa adam, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin), köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilerin kıyafet ve teçhizatının şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol, kokartlar ve bu kıyafetlerin teknik özellikleri yukarıda belirtilen birimlerin bağlı bulundukları Başkanlıklar ve Daire Başkanlıklarınca belirlenir.

(2) Deniz polisi ve koruma hizmetlerinde çalışan personele tahsis edilecek parka, mont, gömlek içerisine giyilen tişört, kazak, kışlık pantolon ve gömlek, kep, örgü başlık, termal içlik, tişört, yazlık pantolon, ayakkabı, bot, teçhizat kemeri ve bel kemeri bu Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Bu birimlerde görev yapan personel tarafından bu fıkrada sayılan malzemeler haricindeki görevin özelliği sebebiyle kullanılması gereken kıyafet ve teçhizatın şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerin teknik özellikleri ve tüm kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol ve kokartlar bağlı bulundukları Daire Başkanlıklarınca belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerince, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilere, 19/10/2015 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Polis Akademisine Bağlı Eğitim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerle İlgili İstihkak Yönetmeliğinde belirtilen malzemelerden verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Emniyet hizmetleri sınıfında görevli personelin giyim ve kuşam ihtiyaçlarının planlama, satın alınma ve tahsis işlemleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığınca yapılır. Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler için Genel Müdürlükçe alınacak malzemelerin satın alınma ve tahsis işlemleri eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda İkmal ve Bakım Daire Başkanlığınca yapılır.”

“(3) Resmi üniforma ile görev yapan personele verilecek giyim eşyalarının tahsisi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce Puan Esasına Dayalı Giyecek Dağıtım Sistemi kurulabilir. Bu sisteme göre giyim eşyalarının puan karşılıkları, görev yapılan birim itibarıyla II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 1 inci sırası ile bu sıranın Beşiktaş escort ikinci fıkrası uyarınca belirlenen cins, miktar ve kullanım süresi ile giyim eşyasının maliyeti esas alınarak tespit edilir. Giyim eşyaları personelce kullanılabilir puanı dahilinde ve ihtiyaca göre, II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 1 inci sırası ile bu sıranın ikinci fıkrası uyarınca belirlenen miktarların altında veya üstünde talep edilebilir. Görev yeri, hizmet birimi, iklim şartları, giyim eşyasının Kartal escort kullanım süresi ve maliyeti gibi hususlar dikkate alınarak, tek seferde veya ayrı ayrı belirli bir dönem için her bir giyim eşyası itibarıyla talep edilebilecek azami miktar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir. Hizmet birimi değişikliklerinde puan devri yapılmaz. Bu fıkranın, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını ve hizmet gereklerine uygun bir tahsisat yapılmasını sağlayacak şekilde yürütülmesi esastır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan yönerge ile belirlenir.

(4) Üçüncü fıkranın uygulanmasında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden resmi üniforma ile görev yapanlara, yeni göreve başladıkları birimler için öngörülen giyim eşyaları bir defaya mahsus olmak üzere eksiksiz Taksim escort tahsis edilir. Bu kapsamda, eski görev birimi ile ortak kullanılan ve kullanım süresi henüz dolmamış aynı cins giyim eşyalarının yeniden tahsisi yapılmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan I sayılı cetvel, II sayılı cetvel, EK-1/J, Ek-2/B ve Ek-20/A ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-20/A’dan sonra gelmek üzere ekteki Ek-20/B eklenmiş ve Rütbeli Personel Görev Yeri Kol Arması Şekli başlıklı Ek-19/A yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız…

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx