Danıştay, mülakatta elenen vergi müfettiş yardımcısını haklı buldu « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Danıştay, mülakatta elenen vergi müfettiş yardımcısını haklı buldu

Danıştay 12. Dairesi, 2013 yılı Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan davacının, 23/12/2013 tarihinde katıldığı sözlü sınavda 40 puanla başarısız sayılmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna karar vererek iptal etti.


Danıştay 12. Dairesi, 2013 yılı Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan davacının, 23/12/2013 tarihinde katıldığı sözlü sınavda 40 puanla başarısız sayılmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna karar vererek iptal etti.

İlk derece mahkemesi 40, 40, 40, 40, 40 verilen puanları kabul ederek davayı reddetmişti.

Davalı idarece, davacının katılmış olduğu ve başarısız sayıldığı 16-27/12/2013 tarihleri arasında yapılan mülakat sınavında, sınav komisyonunun usulüne uygun olarak teşkil edildiği, komisyon üyeleri tarafından sırası ile sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için 40, 40, 40, 40, 40; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü için 40, 40, 40, 40, 40; liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu için 40, 40, 40, 40, 40; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı için 40, 40, 40, 40, 40; genel yetenek ve genel kültürü için 40, 40, 40, 40, 40; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı için 40, 40, 40, 40, 40 puan takdir edildiği; sözlü sınav ortalamasının 40 olduğu ve sınavın ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay: Sözlü sınav hukuka aykırı yapılmıştır

Bu itibarla, davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Bu durumda, davacının başarısız sayıldığı sözlü sınavda, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve sınav komisyonu tarafından sınav esnasında davacıya sorulan soruların tutanağa bağlanmamış olması nedenleriyle dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2019/801
Karar No: 2023/5091

TEMYİZ EDEN (DAVACI): .

KARŞI TARAF (DAVALI): . Bakanlığı
VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem:
28/01/2013 tarihinde yapılan 2013 yılı Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan davacının, 23/12/2013 tarihinde katıldığı sözlü sınavda 40 puanla başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
… İdare Mahkemesince; davalı idarece, davacının katılmış olduğu ve başarısız sayıldığı 16-27/12/2013 tarihleri arasında yapılan mülakat sınavında, sınav komisyonunun usulüne uygun olarak teşkil edildiği, komisyon üyeleri tarafından sırası ile sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için 40, 40, 40, 40, 40; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü için 40, 40, 40, 40, 40; liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu için 40, 40, 40, 40, 40; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı için 40, 40, 40, 40, 40; genel yetenek ve genel kültürü için 40, 40, 40, 40, 40; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı için 40, 40, 40, 40, 40 puan takdir edildiği; sözlü sınav ortalamasının 40 olduğu ve sınavın ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
Müfettiş yardımcılığı sınavının yazılı bölümünde 100 üzerinden 100 tam puan aldığı, sözlü sınavda başarısız olmasının söz konusu olamayacağı, keyfi ve subjektif bir değerlendirme yapıldığı ve sınavın kayıt altına alınmayarak hukuki denetim dışına çıkarıldığı belirtilerek, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:
Davacının katılmış olduğu sözlü sınavın Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ve temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ: .
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı bulunan kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Danıştay İkinci Dairesinin 03/12/2018 tarih ve E:2016/11896, K:2018/6760 sayılı kararıyla Dairemize gönderilen dosyada,Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
28/01/2013 tarihinde yapılan 2013 yılı Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nda 100 puanla başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan davacı, 23/12/2013 tarihinde katıldığı sözlü sınavda 40 puan alarak başarısız sayılmıştır.
Davacı tarafından sınav sonucuna itiraz edilmiş olup, itirazının . tarih ve . sayılı işlem ile reddedilmesi üzerine de temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Uyuşmazlık konusu olayda, davacının 23/12/2013 tarihinde katıldığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı sözlü sınavında, sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmadığı, sınav esnasında davacıya sorulan soruların neler olduğunun tutanağa bağlanmamış olduğu, sözlü sınav komisyon üyeleri tarafından imza altına alınan ve verilen puanları gösteren Sözlü Sınav Tutanağında komisyon üyelerinin her biri tarafından Yönetmeliğin 17.maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) bentleri yönünden değerlendirme yapılarak puan verildiği, verilen puanların toplamının aritmetik ortalaması alınıp, nihai sonuç olarak 40,00 puanla davacının başarısız sayıldığı görülmüştür.

 

Sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin yargısal denetiminin diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyecektir.

Bu itibarla, davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Bu durumda, davacının başarısız sayıldığı sözlü sınavda, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve sınav komisyonu tarafından sınav esnasında davacıya sorulan soruların tutanağa bağlanmamış olması nedenleriyle dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle
1. 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,18/10/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Memurlar.Net;

 

 

Gaziantep EskortKayseri EskortAnkara EskortAlanya EskortAntalya EskortSakarya EskortSamsun EskortŞişli EskortKuşadası EskortMaltepe Eskortİzmir Eskort Konya EskortBursa EskortMersin EskortBeylikdüzü Eskort
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx