Öğretim elemanında belirtilen özel şart araştırılmadan hüküm verilemez! « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Öğretim elemanında belirtilen özel şart araştırılmadan hüküm verilemez!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ilanlarında belirtilen özel şartların yargı denetimine tabi olduğu, belirli bir adayı tanımlayan ilan olup olmadığı hakkında araştırma yapılarak hüküm kurulması gerektiğine…

Bu haber 11 Mayıs 2021 - 21:37 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Dava konusu olayda, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından ilan edilen uzman kadrosunda; “Bitkilerde Gen Ekspresyon Analizi konusunda ve GC-MS cihazı kullanımı konusunda deneyimli olmak” şartı aranmıştır. Davacı, ilgili koşulları sağladığını gösteren herhangi bir belge bulunmadığından gerekçesiyle ön değerlendirmede elenmiştir.

Bunun üzerine açılan davada, İdare Mahkemesi ilandaki özel şartlarda belirtilen “Bitkilerde Gen Ekspresyon Analizi konusunda ve GC-MS cihazı kullanımı konusunda deneyimli olmak” koşullarını sağlamadığı anlaşılan davacının itirazının reddine karar vermiştir.

Temyiz sonucunda Danıştay Sekizinci Dairesince bakılan davada; üniversiteler tarafından ilan edilen bir kadroya karşı açılacak davalarda, ilanda yer alan koşulların objektif ve denetlenebilir, kişileri tanımlar nitelikte olup olmadığı, ihtiyaç ve hizmet gerekleri gözetilmek suretiyle getirilip getirilmediği yönlerinden hukuka uygunluk denetiminin yapılacağının kuşkusuz olduğu, bu doğrultuda kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda ilanda belirtilen özel şartın belirlenip belirlenmediği hususlarının mahkemece araştırılması suretiyle yeni bir karar verilmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/8574

Karar No : 2020/4858

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI): .

VEKİLİ :Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) :İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ :Av. .

İSTEMİN ÖZETİ: İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 17/02/2016 tarih ve E:2015/1206, K:2016/278 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: İhsan ÇELİK

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; davacı tarafından, İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı’nda ilan edilen uzman kadrosuna atanmak istemiyle yapılan başvurunun, ilanda yer alan şartı sağlamadığından bahisle ön değerlendirme aşamasında reddine ilişkin 28.05.2015 tarih ve 60402 sayılı işlem ile uzman kadrosu için yapılan sınav ilanı ve ardından yapılan sınavın iptali ne karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, ilandaki özel şartlarda belirtilen “Bitkilerde Gen Ekspresyon Analizi konusunda ve GC-MS cihazı kullanımı konusunda deneyimli olmak” koşullarını sağlamadığı anlaşılan davacının itirazının reddine yönelik 28.05.2015 tarih ve 60402 sayılı işlemde ve uzman kadrosu için yapılan sınavda hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, davanın ihbarı hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, davanın ihbarının Danıştay, mahkeme veya hakim tarafından re’sen yapılacağı düzenlenmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 61. maddesinde, “Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir. Dava kendisine ihbar edilen kişinin de aynı şartlarda bir başkasına ihbarda bulunması mümkündür ve bu şekilde ihbar tevali ettirilebilir.” hükmüne, 62. maddesinde, “İhbar yazılı olarak yapılır; ihbar sebebinin gerekçeleriyle birlikte açıklanması ve yargılamanın hangi aşamada bulunduğunun belirtilmesi gerekir. Davanın ihbarı sebebiyle yargılama bir başka güne bırakılamaz ve ihbarın tevali etmesi gibi zorunlu olan durumlar dışında süre verilemez.” hükmüne, 63. maddesinde ise; “Dava kendinse ihbar edilen kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı olan taraf yanında davaya katılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacıları” başlıklı 33. maddesinin (e) bendinde; “Uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün onayı ile en çok iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli olarak atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “genel şartlar” başlığını taşıyan 6. maddesinde; bu Yönetmelik kapsamında öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak aranacak şartlar belirlenmiş olup; yükseköğretim kurumlarının, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamayacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik ana Bilim Dalı’nda uzman kadrosu için 30.04.2015 tarihinde yapılan ilana başvuru yapan davacının, yapılan ön değerlendirme neticesinde 21.05.2015 tarihinde açıklanan adaylar arasında yer almadığını öğrenmesi üzerine, 26.05.2015 tarihli dilekçe ile yaptığı itirazın, başvuru dosyasında ilanda yer alan özel şartlardan olan “Bitkilerde Gen Ekspresyon Analizi konusunda ve GC-MS cihazı kullanımı konusunda deneyimli olmak” koşullarını sağladığını gösteren herhangi bir belge bulunmadığından bahisle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığa ilişkin olarak yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümlerinde, öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları dışında adayı tanımlayan özel şartlar konulamayacağının hüküm altına alındığı, davalı idare tarafından 30.04.2015 tarihinde yapılan dava konusu ilanda ise, “Bitkilerde Gen Ekspresyon Analizi konusunda ve GC-MS cihazı kullanımı konusunda deneyimli olmak” şartına yer verildiği görülmekte olup; üniversiteler tarafından ilan edilen bir kadro ilanına karşı açılacak davalarda, idare mahkemelerince, ilanda yer alan koşulların objektif ve denetlenebilir, kişileri tanımlar nitelikte olup olmadığı, ihtiyaç ve hizmet gerekleri gözetilmek suretiyle getirilip getirilmediği yönlerinden hukuka uygunluk denetiminin yapılacağı tabiidir.

Bu durumda, dava konusu kadro için yapılan ilanda yer alan “Bitkilerde Gen Ekspresyon Analizi konusunda ve GC-MS cihazı kullanımı konusunda deneyimli olmak” koşulunun, mezuniyet alanı dışında adayı tanımlayan özel bir şart olup olmadığı, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda getirilip getirilmediği hususlarının mahkemece araştırılması suretiyle dava konusu işlemler hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bakılmakta olan davada, uzman kadrosuna .’in atanmasına ilişkin işlemin dayanağı olan giriş sınavının da iptali istenildiğinden, yukarıda belirtilen Kanun hükümlerinde öngörülen davanın ihbarı için geçerli koşulların oluştuğu anlaşılmakta olup, Mahkemece bozma kararı üzerine yeniden bir karar verilirken davanın adı geçen şahsa re’sen ihbar edilmesi de gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; İstanbul 9. İdare Mahkemesinin temyize konu kararının BOZULMASINA, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 05/11/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.