YOL İZNİ HANGİ MEMURLARA VERİLİR? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

YOL İZNİ HANGİ MEMURLARA VERİLİR?


Devlet memurlarına, yıllık izinlerini geçirecekleri yere gidiş ve dönüşleri için toplam 4 güne kadar ilave izin (yol izni) verilebiliyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yıllık izin alan memurlara yol izni verilebileceğini hükme bağlamış, ancak bu iznin verilmesini gerektirecek halleri açıkça düzenlememiştir. Bu nedenle, yol izni konusunda kurumlara ve amirlere göre değişen uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Yol iznine ilişkin düzenleme

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurların 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olan memurların ise 30 gün süre ile yıllık izin hakkına sahip olduklarını hükme bağlamıştır.

Kanun ayrıca, yıllık izin hakkını kullanmak isteyenlerin yıllık izin sürelerine,  izne gidiş ve dönüşleri için zorunlu hallerde en çok ikişer gün izin eklenebileceğini de belirtmiştir.

Öte yandan, “İzinler” konulu 62 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; yıllık izin kullanacaklara verilecek ilave iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılmasının doğru olacağı ifade edilmiştir.

Her memura yol izni verilmiyor

657 sayılı Kanun ve İzinler konulu Tebliğ hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde;

**Devlet memurlarına, yıllık izinlerini geçirecekleri yere gidiş için 2 gün ve dönüş için de 2 gün olmak üzere toplam en çok 4 güne kadar amir takdiri ile ilave izin (yol ini) verilebileceği,

**Yol izninin, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılabileceği,

**Yıllık izinlerini memuriyet mahallinde geçirecek olanlara yol izni verilemeyeceği,

**Yıllık izin hakkının parça parça kullanıldığı hallerde, memuriyet mahalli dışında kullanılan izinler için yılda toplam 2’şer günü (gidişler için en çok 2 gün, dönüşler için en çok 2 gün) geçmeyecek şekilde yol izni verilebileceği,

**Yol izni verilebilmesi için, memurun talebinin olması ve bu talebe ilişkin mazeretinin de belirtilmiş olması gerekeceği,

**En çok 4 gün için verilebilecek olan yol izninin, 2 günden fazla kısmının yıllık iznin başlangıcı öncesinde veya yıllık iznin bitiminde kullanılamayacağı,

**Yol izninin, sadece gidiş için (en çok 2 gün) ya da sadece dönüş için (en çok 2 gün) de verilebileceği,

**Toplam 4 günlük yol izni süresinin, bu konuda verilebilecek en çok süre olduğunu, bu nedenle birkaç saatte gidilmesi veya dönülmesi mümkün olan yerlere yıllık izinde gidiş ve dönüşleri için 2’şer gün ilave izin verilemeyeceği

sonucuna ulaşmaktayız.

Öte yandan, yıllık izinlerini memuriyet mahalli dışında geçirecek olanlara, yıllık izinlerini geçirecekleri yere gidiş ve dönüşleri için ikişer gün olmak üzere en çok toplam 4 gün ilave izin verilmesinde, kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması ve memurlara ve kurumlara göre değişen uygulamaların oluşmaması amacıyla, bir düzenleme yapılarak bu iznin hangi hallerde verileceği ve nasıl kullandırılacağı konusuna açıklık getirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Yol izninin devri ve birleştirilmesi

Bir takvim yılında hiç kullanılmadığı ya da toplam 4 günden az kullanıldığı gerekçesiyle, yol izinleri izleyen yıla devredilemez. Öte yandan, yıllık izin süresinin bir kısmının veya tamamının izleyen yıla devredilmiş olup olmamasının da yol izni kullanımına herhangi bir  etkisi bulunmamaktadır.