Usulsüz personel atamaya soruşturma izni « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Usulsüz personel atamaya soruşturma izni

Danıştay 1. Daire, görevde yükselme şartlarını taşımamalarına rağmen bazı personelin müdür kadrolarına atanmalarına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından verilen ön inceleme kararına yapılan itirazı reddetti.

Bu haber 13 Eylül 2021 - 17:36 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Teftiş Kurulunun Raporunda toplam 5 adet atama işlemi hakkında Belediye Başkanı, Belediyede Başkan Yardımcısı, Belediyede Yazı İşleri Müdür Vekili, Belediyede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin itirazı görüşen Danıştay 1. Daire;Görevde yükselme sınavına girme şartlarını taşımayan personelin müdür kadrosuna atanmasına ilişkin olarak yapılan itirazları reddetti.

Diğer iki atama işlemi hakkında ise eksik inceleme bulunduğu gerekçesi ile itirazın kabulüne karar verdi.

Kabul edilen itirazlarda ise, müdür olarak atanan iki personelin yönetmelikten önce müdür kadrosunu iktisap edip etmediklerine ilişkin iddiaların yeterine araştırılmadığı gerekçe gösterildi.

DANIŞTAY 1. DAİRE

ESAS NO: 2020/1490

KARAR NO: 2020/1464

KARAR TARİHİ: 10.11.2020

KARAR

Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar:

1- K1 – A1 Belediye Başkanı

2- K2 – Aynı Belediyede Başkan Yardımcısı

3- K3 – Aynı Belediyede Yazı İşleri Müdür Vekili

4- K4 – Aynı Belediyede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

İTİRAZ EDİLEN KARAR:

Haklarında ön inceleme yapılanlardan K1 için kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine, diğerleri için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının 6.11.2019 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2019/207 sayılı kararı.

Karara İtiraz Edenler: K2 dışında haklarında soruşturma izni verilenlerin tümü.

Karara İtiraz Etmeyen: Hakkında soruşturma izni verilen K2.

İçişleri Bakanının 6.11.2019 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2019/207sayılı kararına yapılan itirazlar bağlamında, soruşturulacak eylemler ve ilgilileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Soruşturulacak Eylemler:

K1’in;

1- Menemen Belediyesinde şef olarak görev yapan ve lise mezunu olan K5’yi, yükseköğrenim mezunu olmadığı, görevde yükselme sınavına girmediği ve sınavda başarılı olmadığı halde, 14.10.2010 tarihinde usulsüz olarak Menemen Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne atamak.

K4 ve K1’in;

2- Menemen Belediyesinde istatistikçi olarak görev yapan K6’i, on yıllık hizmet süresini tamamlamadığı, görevde yükselme sınavına girmediği ve sınavda başarılı olmadığı halde, 13.1.2015 tarihinde usulsüz olarak Menemen Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne atamak.

K1’in;

3- Menemen Belediyesinde memur olarak görev yapan K7’i, on yıllık hizmet süresini tamamlamadığı, görevde yükselme sınavına girmediği ve sınavda başarılı olmadığı halde, 26.10.2015 tarihinde usulsüz olarak Menemen Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne atamak.

4- Jandarma Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş olarak görev yapmakta iken 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 205 inci maddesi uyarınca istifaen görevinden ayrılan K4’yi görevde yükselme sınavı yapılmadan ve sınavda başarılı olmadan 24.2.2014 tarihinde usulsüz olarak Menemen Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne açıktan atamak.

K3 ve K1’in;

5- Mülga Emiralem Belediyesinden devrolunan ve Menemen Belediyesinde Başkatip olarak görev yapan K8a’yı, yükseköğrenim mezunu olmadığı, görevde yükselme sınavına girmediği ve sınavda başarılı olmadığı halde, 30.9.2011 tarihinde usulsüz olarak Menemen Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne atamak.

Eylem Tarihi: 2010-2015 Yılları.

İçişleri Bakanlığının 8.9.2020 tarih ve E.15766 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 6.11.2019 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2019/207 sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu kararın soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi K9’ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerden ilgililere isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 6.11.2019 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2019/207 sayılı kararının; 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerden K1, 2 nci maddeden de K4 için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına adı geçenler tarafından yapılan itirazların reddine,

4 üncü ve 5 inci maddelerden ilgililere isnat edilen eylemlerle ilgili olarak, hakkında soruşturma izni verilenlerin ön incelemedeki ifadelerinde ve itiraz dilekçelerinde, K8 ve K4’nin müdür kadrolarına atanmalarına ilişkin olarak Menemen Belediye Meclisince karar alındığını ileri sürdükleri halde, ön incelemede bu hususun hiç araştırılmadığı, şayet Belediye Meclisi kararı gereğince adı geçenlerin Müdür kadrolarına atamaları yapılmışsa, isnat edilen eylemlerde ilgililerin cezai sorumluluklarının ne olacağının değerlendirilmediği, öte yandan, K8’nın mülga Emiralem Belde Belediyesinde başkatip olarak görev yapmakta iken, 14.4.2008 tarihinde asaleten Yazı İşleri Müdürü olarak atandığı, Emiralem Belediyesinin kapatılması üzerine adı geçenin Müdür kadrosuyla Menemen Belediyesine devredildiği, 4.7.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce müdür unvanını iktisap etmiş olması nedeniyle anılan Yönetmelikte müdür olarak atanabilmek için gösterilen şartların K8’ya uygulanamayacağı iddialarının araştırılıp irdelenmediği, adı geçenin anılan Yönetmelikten önce müdür unvanını iktisap edip etmediğinin, bu durumun kazanılmış hak teşkil edip etmeyeceğinin değerlendirilmediği, 4 üncü ve 5 inci maddelerdeki eylemler yönünden ön incelemenin bu eksikliklerle tamamlandığı görüldüğünden, itirazların kabulüyle İçişleri Bakanının 6.11.2019 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2019/207 sayılı kararının; 4 üncü maddeden K1,

5 inci maddeden de K3 ile K1 için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının eksik inceleme nedeniyle kaldırılmasına, belirtilen eksiklik giderilerek yeniden yapılacak ön inceleme sonucunda yetkili merci tarafından ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimler yapıldıktan sonra karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçeleri de eklenerek Dairemize gönderilmesi,
Dosyanın, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerden itirazları reddedilen K1 ve K4 ile 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerden hakkında soruşturma izni verilmekle birlikte bu dosyada itirazı bulunmayan K2 yönünden gereği yapılmak üzere evrakın tefrik edilerek Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi için karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına iadesine, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 10.11.2020tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞIOY

Dosyanın incelenmesinden, 2 nci maddeden K4’ye isnat edilen eylemle ilgili olarak, K6’in Belediye Başkanının onayıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü kadrosuna atandığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü K4’nin ise sadece bu atama işlemini uygun görüşle Belediye Başkanının onayına sunduğu, atamaya yetkili amir olmayan bu kişinin sadece uygun görüş bildirmekten ibaret eyleminin icrai özellikte bir olmadığı gibi kanaat, görüş gibi fikir beyan etmekle sınırlı eylemlerin ceza hukukunda suç oluşturamayacağı, bu sebeple 2 nci maddeden adı geçene isnat edilen eylemin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle İçişleri Bakanının 6.11.2019 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2019/207 sayılı kararının; 2 nci maddeden K4 için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılması gerektiği oyuyla çoğunluk kararının 2 nci maddesinin K4 ile ilgili kısmına katılmıyorum.

KARŞIOY

Dosyanın incelenmesinden, 5 inci maddeden K3’ya isnat edilen eylemle ilgili olarak ön incelemede eksiklik olmadığı, adı geçenin itirazının esastan incelenerek karara bağlanması gerektiği oyuyla çoğunluk kararının 5 inci maddesinin K3 ile ilgili kısmına katılmıyoruz.

Memurlar.Net – Özel