RAPOR ALAN MEMURUN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

RAPOR ALAN MEMURUN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Haklarında düzenlenen hastalık raporlarına istinaden hastalık izni kullanmaları mümkün olan memurların, rapor ve hastalık izni konusunda bazı hususlara uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Memurların rapor almaları ve bu raporlara istinaden hastalık izni kullanmaları konusunda dikkat etmeleri gereken hususlardan bazıları şöyle:

Hastalık raporu alınacak yer

Memurlar, kurum tabipliğinden, aile hekimliğinden veya SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucularından hastalık raporu alabilirler. 

SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucularından da hastalık raporu alınabilir, ancak bu raporlardan süresi 10 günü geçmeyenlerin SGK ile sözleşmesi bulunan bir sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, süresi 10 günü Escort Hatay geçenlerin ise SGK ile sözleşmesi bulunan bir sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu tarafından onaylanması gerekir. Bu onaylar olmazsa rapor geçerlilik kazanmaz.

Tek hekimden alınacak hastalık raporu

Tek hekimden, bir defada en çok 10 gün olmak üzere bir yılda toplam en çok 40 gün rapor alınabilir. 

Öte yandan, tek hekimden alınan raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim yeniden en çok 10 gün daha rapor verilebilir. Kontrol muayenesi sonrası verilecek rapor süresinin 10 günü aşması halinde bu raporu sağlık kurulundan almak gerekir.  Ancak o yerde, sağlık kurulu bulunan bir sağlık hizmeti sunucusu (SGK ile sözleşmesi olan) yoksa ve hastanın tıbbî sebeplerle böyle bir sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmuyorsa, tek hekim en çok 10 gün daha raporu düzenleyebilir ve bu rapor İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir sağlık kurulu tarafından onaylandığında geçerli olur.

Tatil günlerinde hastalık raporu alınması

Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile haftasonu ve genel tatil günlerinde, memuriyet mahallindeki veya başka yerlerdeki resmi ya da özel sağlık hizmeti sunucularından rapor alınabilir. Ancak, tatil günlerinde alınacak raporların sağlık sunucularının acil servisleri tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Hastalık raporunun kuruma iletilmesi

Memur, tek hekim ya da sağlık kurulu tarafından hakkında düzenlenen raporun aslını veya bir örneğini elektronik ortamda veya herhangi bir yolla, raporun düzenlendiği günü takip eden gün mesai saati bitimine kadar, bağlı olduğu disiplin amirine ulaştırır.

Yıllık izinde yurtdışında bulunurken rapor alan memur, dış temsilciliklerce onaylandıktan sonra en geç yıllık izin bitim tarihine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla raporu ilgili disiplin amirine ulaştırır.

Raporu süresinde disiplin amirine ulaştırmadan hastalık izni kullanmaya başlayan memur hakkında, idari işlemler başlatılabilir.

Usule aykırı rapor

Mevzuatta belirlenen usullere aykırı şekilde alındığı değerlendirilen (hastalık iznini verecek kurumca değerlendirilen) raporlar hastalık iznine çevrilmez ve belirlenen aykırılıklar yazılı olarak memura bildirilir. Memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden iş günü mesai bitimine kadar görevine başlamazsa, izinsiz ve mazeretsiz olarak görevi terk etmiş sayılarak hakkında ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanabilir.

Fenne aykırı rapor

Hastalık izni verecek olan kurumda, raporun fenne aykırı (memurun raporda belirtilen hastalığının olmadığı) yönünde tereddüt oluşması durumunda, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte kurumu tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş bir hakem hastaneye (memurun bulunduğu yere yakın) sevk edilir. Hastalık raporunda belirtilen süre bitmeden önce memurun hakem hastaneye gitmesi gerekir.

Hakem hastanenin sağlık kurulu, söz konusu raporun fenne aykırı olduğuna karar verirse memurun  hemen görevine başlaması gerekir.  Görevine hemen başlamayan memur, izinsiz ve mazeretsiz olarak görevi terk etmiş sayılmak suretiyle, fenne aykırılık kararını izleyen günden itibaren göreve gelmediği süreler dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri veya çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

Öte yandan, hastalık raporunun fenne aykırılığına yetkili sağlık kurulu tarafından karar verilmesi öncesinde bu rapora istinaden göreve gidilmeyen sürelerin, memurun izinsiz veya özürsüz olarak görevini terk ettiği süreler olarak değerlendirilemeyeceğini düşünmekteyiz. Ancak, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından konuya ilişkin verilen bir mütalaada, (yaptığımız değerlendirmenin aksine); memur hakkında düzenlenen hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna hakem hastane tarafından karar verildiği durumlarda, ilgili memurun söz konusu rapora istinaden göreve gelmediği sürelerin izinsiz ve özürsüz görevin terkedilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği ifade edilmiştir.

Gaziantep EskortKayseri EskortAnkara EskortAlanya EskortAntalya EskortSakarya EskortSamsun EskortŞişli EskortKuşadası EskortMaltepe Eskortİzmir Eskort Konya EskortBursa EskortMersin EskortBeylikdüzü Eskort
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx