ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE MÜHENDİS ALIM USULÜ DEĞİŞTİ « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE MÜHENDİS ALIM USULÜ DEĞİŞTİ


Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Bugün (31 Ekim 2019) yürürlüğe giren “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

Rotasyona tabi personelin kapsamı genişletildi

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında; Şube Müdürü, etüd proje başmühendisliklerinde ve araştırma enstitü müdürlüklerinde görev yapan Başmühendisler, Müdür, Müdür yardımcısı, Şef (Teknik) görevini yürüten personel, amenajman rehberlik ve denetim, orman amenajman ve orman kadastro başmühendisliklerinde görev yapan mühendisler hariç olmak üzere Mühendis, Mimar ve Sayman zorunlu yer değiştirmeye tabi olacak.

Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerine ilişkin bazı değişiklikler yapıldı  

**Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılacak.

**İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilecek veya talep etmesi halinde görev yaptığı hizmet biriminde kalabilecek.

Standart kadro fazlası personel başka birimlere gönderilecek

Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen standart kadroya göre birimlerdeki standart kadro fazlası personelin, öncelikle talepleri doğrultusunda, aksi takdirde en az puanı olan personelden başlamak üzere ihtiyaç duyulan birimlere atamaları yapılabilecek.

Mühendis kadrosuna giriş sınavında yazılı sınav yapılmayacak

Mühendis alımında yazılı sınav uygulaması kaldırıldı. Mühendis kadrolarına orman mühendisi alımında, KPSS (B) grubu sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sınava,  açıktan atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar belirlenecek aday çağrılacak.

Sözleşmeli orman mühendisi alımında da kadrolu mühendis alımındaki sınav usulü uygulanacak.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik metni

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Bölge müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

c) Genel müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

ç) Giriş sınavı: Mühendis kadrolarına orman mühendisi olarak atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) grubu sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan sözlü ve uygulamalı bölümlerden oluşan sınavı,

d) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

e) Hizmet birimi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

f) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri cetvelinde gösterilen ve hizmet birimleri itibarıyla oluşturulan grubu,

g) Hizmet puanı: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanı,

ğ) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

h) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

ı) Müdür: Enstitü Müdürünü, Orman İşletme Müdürünü, Orman Fidanlık Müdürünü,

i) Müdür Yardımcısı: Enstitü Müdür Yardımcısını, Orman İşletme Müdür Yardımcısını, Orman Fidanlık Müdür Yardımcısını,

j) Sınav Komisyonu: Mühendis alımı giriş sınavını yapan komisyon veya komisyonları,

k) Sınav Kurulu: Mühendis alımı Sınav Kurulunu,

l) Şef (Teknik): Orman İşletme, Orman Fidanlık, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza, Depo, Kadastro ve Mülkiyet Şefliği ve Emlak Şefliği görevini yürüten personeli,

m) Yer Değiştirme Kurulu: Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdür tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşan kurulu,

n) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

o) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ö) Sayman: İşletmeler saymanını ve saymanı,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Şube Müdürü, etüd proje başmühendisliklerinde ve araştırma enstitü müdürlüklerinde görev yapan Başmühendisler, Müdür, Müdür yardımcısı, Şef (Teknik) görevini yürüten personel, amenajman rehberlik ve denetim, orman amenajman ve orman kadastro başmühendisliklerinde görev yapan mühendisler hariç olmak üzere Mühendis, Mimar ve Sayman zorunlu yer değiştirmeye tabidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) (b) bendine göre atananlara, 2 nci veya 1 inci hizmet bölgesinde çalışma sürelerini tamamladıklarında 4 üncü veya 3 üncü hizmet bölgesinde boşalma olması halinde puan durumları dikkate alınarak, talepleri üzerine ya da resen sırasıyla 4 üncü veya 3 üncü hizmet bölgesine atanmaları suretiyle bu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlattırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Zorunlu çalışma süresinin doldurulması

MADDE 9/A – (1) Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. İlgilinin emeklilik talebinden vazgeçmesi halinde tayin dönemi beklenmeksizin ilgili, idarenin uygun göreceği yere resen tayin edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Hizmet birimlerinde en fazla çalışılabilecek süreler” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (d) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Şefler (teknik) aynı şeflik, müdürler ile müdür yardımcıları aynı müdürlük bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla,

b) Etüd proje başmühendisliklerinde ve araştırma enstitü müdürlüklerinde görev yapan başmühendisler, aynı bölge müdürlüğü veya aynı enstitü müdürlüğü bünyesinde aynı görevde; amenajman rehberlik ve denetim, orman amenajman ve orman kadastro başmühendisliklerinde görev yapan mühendisler hariç olmak üzere mühendisler ve mimarlar Bölge Müdürlüğü merkez birimlerinde toplamda, başmühendisliklerde toplamda ve diğer müdürlüklerde toplamda 10 yıldan fazla,”

“ç) Bölge Müdür Yardımcıları aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla,”

“d) Enstitü müdür ve müdür yardımcıları aynı müdürlükte aynı unvanda 10 yıldan fazla,”

“(2) Merkez teşkilatı birimlerinde şube müdürleri ile saymanlar aynı müdürlükte aynı görevde 7 yıldan fazla görev yapamazlar ve bunlar diğer birimler arasında yer değişikliğine tabi tutulurlar. Mühendisler ve mimarlar ise aynı daire başkanlığı bünyesinde 10 yıldan fazla görev yapamazlar.”

“(3) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel tarafından 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâleten yürütülmesi halinde bu süreler personelin görev yaptığı hizmet birimindeki en fazla çalışılabilecek sürelere dahil edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği

MADDE 10/A – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir veya talep etmesi halinde görev yaptığı hizmet biriminde kalabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret izinlerinin tamamı ve 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

(2) Görevin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Aynı unvanda aday memur olarak geçen sürelerin tamamı.

b) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâleten yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Orman Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yer değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret durumuna dayalı yer değişikliği

MADDE 13 – (1) Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeret halini oluşturur. İlgililerin talebi ile birlikte bu mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde;

a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel mazeretlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle mazeretlerine cevap verebilecek, aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı bölgelere atanabilir. Yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın, görev yerinin üst durumda olana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

(2) Genel Müdürlük, mazeret hallerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatır.

(3) Sağlık durumu nedeniyle mazeret haline dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma isteğinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin veya yer değiştirmesinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu mazeret haline dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları sağlık kurum ve kuruluşlarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.

(4) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Genel Müdürlük bünyesinde çalışıyor olması halinde, Genel Müdürlüğün daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da dördüncü fıkranın (d) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi Genel Müdürlüğe ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

(5) Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirmelerde;

a) Memurun kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi halinde can güvenliği mazeretine dayalı olarak yer değişikliği talebinde bulunabilir. Bu durumda memur aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

(6) Mazeret durumuna dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalardan sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olanlar, atama dönemine tabi değildir. Aile birliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar ise hizmet aksamasına mahal vermeyecek şekilde, bulunulan yerin hizmet özelliği, ilgili bölge ve birimlerin personel ihtiyacı, kurumsal personel planlaması ve diğer hususlar ile ilgili birimlerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeye göre atama döneminde veya atama dönemine tabi olmaksızın yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak giriş sınavında başarılı olanların, KPSSP3 puanı ile giriş sınav puanının aritmetik ortalaması alındıktan sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı sırasına göre Genel Müdürlükçe atama yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin başlığı “Giriş sınavının duyurusu, başvuru şartları, başvuru işlemleri, başvuruların değerlendirilmesi ve yapılış şekli” şeklinde değiştirilmiş, ikinci, dördüncü, beşinci, sekizinci, onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de ve Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan olunur.”

“(4) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir. Başvuru şekilleri sınav ilanında belirtilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

(5) Personel Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının dört katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri Giriş Sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.”

“(8) Giriş sınavına çağrılan adaylar, Sınav Komisyonu tarafından;

a) Genel kültür,

b) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,

c) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,

ç) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması,

d) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,

hususları esas alınarak giriş sınavına tabi tutulur. Giriş sınavı; giriş sınavının sözlü bölümünü içeren (a) bendi on puan, uygulamalı bölümü için doksan puan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınav puanı tespit edilir. Giriş sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

“(10) Başarı sırası;

a) Genel Müdürlükçe yapılan giriş sınavında başarılı olan adayların KPSSP3 puanı ile giriş sınav puanının aritmetik ortalaması alındıktan sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde KPSSP3’ü yüksek olana öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenerek ilan edilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15/B – (1) Sınav Kurulu beş üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulu; Orman Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı ve Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdürün belirleyeceği diğer üyelerden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından beş yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Kuruluna katılamamaları halinde yedek üyeler Sınav Kuruluna katılır.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, giriş sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin giriş sınavına kendisi ve aralarında evlilik bağı kalksa bile eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır. Bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu; sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav Kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(7) Sınav Kurulu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(8) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15/C maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15/C – (1) İlk defa devlet memuru olarak ataması yapılan aday orman mühendisleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe 15/C maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sınav komisyonu ve görevleri

MADDE 15/D – (1) Sınav komisyon veya komisyonları Genel Müdürün onayı ile Sınav Kurulunun görevlendireceği bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder.

(2) Sınav komisyonunu teşkil eden üyeler, giriş sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav komisyonunun başkan ve üyelerinin giriş sınavına kendisi ve aralarında evlilik bağı kalksa bile eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav komisyonu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunun belirlemiş olduğu esaslara göre giriş sınavını yapar ve sonuçlandırır.

(5) Atamaya yetkili amire sunulmak üzere sonuçları Sınav Kuruluna bildirir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yer Değiştirme Kurulu; Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdür tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.”

“(5) Kurul, personelin durumlarını; Ek-3 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu, Ek-2 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formunu, boş veya boşalacak kadroları, hizmet gerekleri ve ihtiyaç durumunu, daha önce görev yapılan hizmet bölgesini, tercih sırasını, öğrenimini, uzmanlığını, iş tecrübesini, mesleki bilgisini, liyakati, mazeret hallerini ve varsa diğer belgelerini kamu yararı çerçevesinde puanlamaya öncelik vermek suretiyle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde inceler ve personelin atanacağı hizmet bölgesini belirleyerek hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilir.

(2) Zorunlu yer değiştirmeler bir önceki yılın 31 Aralık tarihi itibariyle hesaplanan süreler dikkate alınarak her yılın Mart ayında yapılmak üzere talep ve teklifler Ocak ve Şubat aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle birlikte istek formlarını, en geç Şubat ayının sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Talep ve teklifler Başkanlığa geliş tarihi itibariyle 30 gün içinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre 30 gün uzatılabilir.”

“(5) İsteğe bağlı yer değiştirmeler Mart ve Ekim aylarında yapılmak üzere talep ve teklifler Şubat ve Eylül aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle birlikte istek formlarını, Mart dönemi yer değiştirmeler için Şubat, Ekim dönemi yer değiştirmeler için Eylül ayının sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Talep ve teklifler Başkanlığa geliş tarihi itibariyle 30 gün içinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre 30 gün uzatılabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Standart kadro fazlası personel

MADDE 17/A – (1) Genel Müdürlükçe belirlenen standart kadroya göre birimlerdeki standart kadro fazlası personelin, öncelikle talepleri doğrultusunda, aksi takdirde en az puanı olan personelden başlamak üzere ihtiyaç duyulan birimlere atamaları yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Sözleşmeli orman mühendisleri

EK MADDE 1 – (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilecek orman mühendisleri bu Yönetmelikteki sınava ilişkin hükümlere tabidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 ve EK-3 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Gaziantep EskortKayseri EskortAnkara EskortAlanya EskortAntalya EskortSakarya EskortSamsun EskortŞişli EskortKuşadası EskortMaltepe Eskortİzmir Eskort Konya EskortBursa EskortMersin EskortBeylikdüzü Eskort
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx