MEB’den Yeni Yönerge « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

MEB’den Yeni Yönerge

Bu haber 15 Ocak 2020 - 19:08 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Görev Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.01.2020 tarihli ve 642411 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin iş ve işlemleri yürütülürken ihtiyaçlar doğrultusunda yönergede güncelleme ihtiyacı hasıl olmuş ve yönergede değişiklik yapılmıştır.

Bu bağlamda bir ay önce yayımlananyönerge yürürlükten kaldırılarak Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olan ve ekte sunulan “Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge” Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.01.2020 tarihli ve 642411 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLMİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ÖLÇME DEĞERLENDİRMEMERKEZLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ileğitimmüdürlükleri ölçme değerlendirme merkezlerinin kuruluş, görev ve sorumluluklarıile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE2 – (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı ileğitim müdürlükleriölçme değerlendirme merkezlerini ve bu merkezlerin personelini kapsar.

Dayanak

MADDE3 – (1) Bu Yönerge 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında CumhurbaşkanlığıKararnamesinin 313 üncü ve 326 ncı maddeleri, 16/12/2006 tarihli ve 2006/11350sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim BakanlığıYönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncımaddesi, 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MilliEğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 19 uncumaddesi, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MilliEğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 45 inci maddesi,26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli EğitimBakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 22 ncimaddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede adı geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Değerlendirme komisyonu: Merkezde görev almak içinyapılan başvuruları değerlendiren ve karara bağlayan komisyonu,

c) Ekip: Merkezde yürütülecek çalışmaları gerçekleştirmeküzere görevöğretmenleri,

ç)Ekip sorumlusu: Ekipte yerve ekibi koordine eden görevli öğretmeni,

d) Genel Müdürlük: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav HizmetleriGenel Müdürlüğünü,

e) Kurs: Merkezde görevlendirilecek öğretmenlerin ölçme vedeğerlendirme alanında bilgi ve becerilerini arttırmak, uygulama örneklerihazırlama becerisi kazandırmak amacıyla Genel Müdürlük tarafından düzenlenecekUygulamalı Ölçme ve Değerlendirme Kursunu,

f) Merkez: Ölçme Değerlendirme Merkezini,

g) Ölçme değerlendirme koordinatörü: Merkezinfaaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimdensorumlu olan ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerindenil millieğitim müdür yardımcısını/şube müdürünü

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜMKuruluş, Görev ve Sorumluluklar Kuruluş

MADDE 5 – (1) Merkez, ileğitim müdürlüğüölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri şubesi bünyesinde Genel Müdürlük Oluruile açılır.

(2) Merkez;ekip, ekip sorumlusu ve yeterli sayıda memurdan oluşur.

Merkezin bölümleri

MADDE 6 – (1) Her merkezde binanın fizikselkoşullarına ve olanaklarınaolarak düzenlenmiş arşiv, baskı makinesi veoptik okuma odası, çalışma odası, soru redaksiyon odası ve toplantı salonubulunur.

Merkezin görevleri

MADDE 7 – (1) Ölçme Değerlendirme Merkezleriningörevleri şunlardır;

a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim KurumlanYönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Milli EğitimBakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 22 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 22 nci maddesinin birinci fıkrasının(e) bendi gereği okul, ilçe,ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılmasıdurumunda koordinasyonu sağlamak.

b) Genel Müdürlükçe yürütülen izleme araştırmalarını,ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme uygulamalarınıdüzeyindeyürütmek.

c) Genel Müdürlükçe yürütülen izleme araştırması niteliğitaşıyan çalışmalar kapsamında uygulanacak sınavların sorularının hazırlanması,dizgisi ile soru kitapçıklarının,kağıtlarının ve ilgili evrakın baskısı,sınav evrakının sevki, sınavın uygulanması, değerlendirilmesi, sınavsonuçlarının belirlenen usulle duyurulması veraporunun hazırlanmasıçalışmalarını gerçekleştirmek.

ç)Ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda öğretmen veyöneticilerinibilgilendirmek ve Genel Müdürlük tarafından verilen eğitimlerin ildeyaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak.

d) Yapılan sınav sonuçlarına yönelik analiz çalışmalarıyapmak ve veli, öğretmen,veyöneticilerinebildirim verilmesinekatkı sağlamak.

e) İl genelinde eğitim öğretimi etkileyen faktörleritespit amaçlı anket geliştirmek.

f) GenelMüdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Ölçme DeğerlendirmeMerkezlerince yürütülemeyecek görevler

MADDE8-(1)Ölçme Değerlendirme Merkezlerince yürütülemeyecek görevler şunlardır:

a) Bu Yönergenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaanılanlar hariç olmak üzere,ya da ilçe düzeyinde üst öğretim kurumlarınageçiş amaçlı yapılan sınavlara yönelik hazırlık amacı taşıyansınavı vebenzeri sınavları hazırlamak, uygulamak veya koordinasyonunu gerçekleştirmek.

b) Valilikler veya ileğitim müdürlüklerinin farklıbirimlerince uygulanan proje faaliyetlerini gerçekleştirmek

Personel seçimi

MADDE 9 – (1) İleğitim müdürlükleritarafından ekipte görev almak isteyenlerin başvurularının alınması içinduyuruya çıkılır.

(2) Merkezde görev almak isteyenler, bu Yönerge eki ÖlçmeDeğerlendirme Merkezi Başvuru Formu (Ek -1) ile başvurularını yapar.

(3) Başvurularındeğerlendirilmesi için ileğitim müdürlüğü bünyesinde değerlendirmekomisyonu kurulur. Değerlendirme komisyonu, bir ileğitim müdüryardımcısı, ölçme değerlendirme koordinatörü, bir ilçeeğitim müdürü veikieğitim şube müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) Değerlendirmekomisyonu bu Yönerge hükümlerine göre başvuruları değerlendirir.

(5) Komisyondeğerlendirmesi sonucunda görevlendirilmesigörülenler bu Yönergenin 10uncu maddesi hükümleri çerçevesinde görevlendirilir.

(6) Ekiptegörevlendirilenler arasından bir kişi valilik teklifi ve Genel Müdürlük onayıile ekip sorumlusu olarak görevlendirilir.

(7) Ekiplerdegörevlendirilecek personel sayısı ve branşları ihtiyaca göre Genel Müdürlükçebelirlenir.

Personel görevlendirmesi ve görevlendirmenin sonaermesi

MADDE 10 – (1) Ekipte personel görevlendirmesi vegörevlendirmenin sona ermesi ile ilgiliesaslar aşağıda düzenlenmiştir:

a) Görevlendirilen öğretmenler, tam veya kısmi zamanlıolarak diğerkurum ve kuruluşlarında görevlendirilemez.

b) Görevlendirmeler valilik teklifi ve Genel Müdürlükonayı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek DersSaatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesindegerçekleştirilir.

c) Görevlendirmesigörülenlerin onaylı listesininbir örneği 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe iletilir.

ç)Görevlendirmelerin sona ermesi valilik teklifi ve Genel Müdürlük onayı ilegerçekleşir.

Personelin nitelikleri

MADDE 11 – (1) Görev yapacakların taşıması zorunluoldukları nitelikler şunlardır:

a) Ölçme değerlendirme koordinatörü;

1)Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerindenileğitim müdüryardımcısı/ şube müdürü olmak.

b) Ekip-Ekip Sorumlusu:

1) Bakanlıkkadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

2) Enaz dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

3) Kursu(30 saat) başarıyla tamamlamak.

(2) Ekiplerde görevlendirileceklerin aşağıdaki nitelikleritaşıması tercih nedenidir.

a) Ölçmedeğerlendirme alanı öncelikli olmak üzere doktora/yüksek lisans yapmış olmak.

b) Merkezin görev alanı ile ilgili olarakveyauluslararası çalışmalara veya eğitimlere katılmış olmak ve bunlarıbelgelendirmek.

c) SPSS ve benzeri analiz programları ile ilgilieğitimlere katıldığını belgelendirmek.

ç) Daha önce GenelMüdürlük birimlerinde en az 1 (bir) yıl süre ile görev yapmış olmak.

d) Daha önce Merkezde görev yapmış olmak.

e) Bilgisayar ve bilgisayar programlarını kullanabildiğinibelgelendirmek.

(3) İllerde, Merkez için yeterli sayıda kursa katılanöğretmen bulunamaması halinde çalışmaların aksaklığa uğramaması için aşağıdakikurslardan en az birine katılmış olanlar görevlendirilebilir:

a) GenelMüdürlükçe açılan Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Kursu (30 saat)

b) GenelMüdürlükçe açılan Bilgisayar Destekli Yayın (Indesign)Kursu (30 saat)

Personelin sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Ekip sorumluları ve memurlargörevlerinin mevzuataolarak zamanında yürütülmesinden vesonuçlandırılmasından ölçme değerlendirme koordinatörüne ve ileğitimmüdürüne karşı ileğitim müdürleri ise Genel Müdürlüğe karşısorumludurlar.

(2) İleğitim müdürleri; merkezenitelikleritaşıyan öğretmenlerin ve memurların görevlendirilmesi, ekibe her türlü desteğinverilmesi, etkili ve verimli çalışma ortamının sağlanması ve birimin mekan,donanım ve benzeri ihtiyaçlarının temin edilmesinden sorumludur.

(3) İleğitim müdürleri 10/12/2003 tarihli ve 5018sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince yetişmiş insan gücününetkili ve verimli kullanılması, işin sürekliliğinin sağlanması ve kaynakisrafının önlenmesi açısından, ekipteki görevli öğretmenlerinolmadıkçadeğiştirilmemesinden sorumludurlar.

(4) Ölçme değerlendirme koordinatörü, ekip üyelerinemerkezin iş ve işleyişinin aksaklığa uğramaması için her türlü desteğin sağlanmasındansorumludur.

(5) Merkezdekiöğretmenlerin görevlendirildiği konuyla ilgili olarakbilgi,vebenzeri dokümana ulaşabilmesi ve müdürlük birimleri içinde koordinasyonunsağlanmasından ölçme değerlendirme koordinatörü ve ileğitim müdürüsorumludur.

(6) Merkez çalışanlarıgörevleriyle ilgili olarak gizlilik taahhütnamesi imzalarlar vegörevlendirmeleri sona erse dahi edindikleri her türlü veri, bilgi, belge,doküman ve benzeri bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve SonHükümler Mevcut işlemlere ilişkin hükümler

GEÇİCİMADDE 1 – (1)Bu Yönergeninyürürlüğe girdiği tarihte ölçme değerlendirme merkezi kurulmuş olan illerdegörevli personelin görevlendirmeleri başka bir işleme gerek olmadan Milli EğitimBakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkinKararın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde devam eder.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE13 – (1) 21.10.2019 tarihli ve 20561244 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğegiren Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri Ölçme DeğerlendirmeMerkezlerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge yürürlüktenkaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönergetarihinde yürürlüğegirer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli EğitimBakanı yürütür.