İş cezaları ne kadar oldu? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

İş cezaları ne kadar oldu?

Bu haber 08 Ocak 2020 - 15:40 'de eklendi ve kez görüntülendi.

İş güvenliği cezaları hangi durumlarda kesilir? Soruları 2020 yılına girilmesiyle beraber merak edilmeye başlandı. İdari para cezaları, işyerlerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre belirlenmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ CEZALARI  NE KADAR OLDU (2020)?

6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar

Ceza Maddesi: 107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek:

2020 Yılı Miktar (?) Yeniden Değerleme Oranı  yüzde 22,58: 25.523

MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu

Ceza Maddesi: 107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak:

2020 Yılı Miktar (?) Yeniden Değerleme Oranı yüzde 22,58 : 25.523

MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

Ceza Maddesi: 107

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

2020 Yılı Miktar (?) Yeniden Değerleme Oranı yüzde 22,58 : 25.523

İŞ GÜVENLİĞİ CEZALARI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek.

İşyeri Hekimi görevlendirmemek.

On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.

İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.

Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.

Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek.

Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.

Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.

Çalışanların bilgilendirilmemesi.

Çalışanların görüşlerinin alınmaması ve katılımlarının sağlanmaması

 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek

 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.

Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak.

Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak. Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek.

Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek.

Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.

Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.

Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.

Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.

Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.

Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak.

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(20.05.2016 Tarihinden İtibaren)

2019 yılında uygulanan cezalara yeniden değerleme oranı olan % 22,58 oranında ilave yapıldığında 2020 yılı cezalarına ulaşılacaktır.

Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)

3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  31.905,12 TL

3,85 98 Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 2.781,56

5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için 268,45 TL

7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 268,45

8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 268,45

14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 268,45

28 99/c Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 268,45

29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 1.050,53 TL

30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 3.983,85 TL

30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 3.983,85 TL3.983,85 TL

32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 289,29 TL

32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 289,29 TL

39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 289,29 TL

37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.050,51 TL

38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 1.050,51 TL

52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 1.050,51 TL

41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 511,16 TL

56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 511,16 TL

57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 511,16 TL

59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 511,16 TL

60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 511,16 TL

63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.810,76 TL

64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 511,16 TL

68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 2.810,76 TL

69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.810,76 TL

71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 2.810,76 TL

72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 2.810,76 TL

73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 2.810,76 TL

74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.810,76 TL

75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 2.810,76 TL

76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.810,76 TL

90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 27.871

92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 25.524,83 TL

96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 25.524,83 TL

96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 25.524,83 TL

107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 25.524,83 TL

2020 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI